加载....
Home 2018-03-08T16:48:06+00:00

Sponsor:
China Medicinal Biotech Association

Chinese Academy of Medical Sciences

Organizer:
Biobank Branch,China Medicinal Biotech Association
National Technical Committee 559 on Bio-specimen of Standardization Administration of China
National Engineering Center for Biochip at Shanghai
Zhongshan Hospital Affiliated to Fudan University
6th people’s Hospital Affiliated to Medical College of Shanghai Jiaotong University
Shanghai Outdo Biotech Co., Ltd.

Support:
Chinese Academy of Engineering
Shanghai Biological Resources Cooperation and Research Center of the Chinese Academy of Medical Sciences
Shanghai Innovation Center of National Human Genetic Resources Sharing Service Platform
Shanghai Engineering Research Center for Molecular Medicine

Agenda

Report expert

The national continuing medical education program of Clinical sample resource repository standardization construction and translational medicine

Conference committee
Organization

Adviser:

Mengchao Wu
Shengli Yang
Jianren Gu
Tonghua Liu

Chairman:

Daiming Fan
Xuetao Cao
Yuquan Wei
Hongyang Wang

Executive Chairman:

Hengjun Gao
Yunsheng Yang
Shuyang Zhang
Jiafu Ji

Co-Chairman:

Jia Fan
Weiping Jia

Secretary General:

Xiaoyan Zhang

Secretary:

Yanping Xu
Weiyong Min
Hai Liu
Jingman Xu

Organizing Committee

Chairman:Xiang Du Yulan Liu
Bayasiguleng
Haixiao Chen
Qubo Chen
Liming Cheng
Huili Dai
Yong Du
Huafang Gao
Lianying Ge
Minghua Ge
Jun Hu
Jiafu Ji
Zhongyi Jiang
Dezhi Kang
Ning Li
Haiyan Li
Shuxiang Lin
Baolin Liu
XIohong Liu
Chuanjian Lu
Shiwen Luo
Jun Niu
Yaping Tian
Jingcheng Wang
Zhenglu Wang
Xiangli Xue
Yuan Yang
Haisong Yao
Zhaohui Yu
Jie Zhang
Yong Zhang
Kehao Zhang
Qingyuan Zhang
Xiaoyan Zhang
Xiumei Zhao
Jianming Zheng
Zhiguo Zheng
Xuexun Zhou
Hejian Zou
Gang Chen
Jinfei Chen
Weichang Chen
Jinfei Chen
Lili Du
Jian Fei
Xiangfu Gao
Hengjun Gao
Qiaonan Guo
Xun Hu
Hua Jiang
Jingting Jiang
Zunfu Ke
Haixin Li
Aifen Lin
Lei Liu
Haisong Liu
Zhanjie Liu
Xiaomei Lu
Yongzhan Nie
Ruifang Sun
Chen Wang
Shaohong Wang
Bingyi Wu
Ying Yang
Yunsheng Yang
Hong Yu
Hao Zhang
Sheng Zhang
Baofeng Zhang
Min Zhang
Shuyang Zhang
Yujun Zhang
Hong Zheng
Min Zheng
Xiaoyan Zhou
Shengtao Zhu

Academic Committee

Chairman:Kaichun Wu Weihua Jia
Fenglin Cao
Bing Chen
Kexin Chen
Donghong Cui
Guohong Deng
Jia Fan
Jun Gu
Hongbo Guo
Yucheng Guo
Deqiang Huang
Jing Jiang
Ka Li
Yuhong Li
Hao Liang
Jibing Liu
Xingming Liu
Jiangquan Lu
Yunlong Pan
Hong Ren
Beicheng Sun
Zhengrong Sun
Yiming Tao
Daowen Wang
Lidong Wang
Xueqi Wang
Danyi Wen
Jinsong Wu
Haiyang Xie
Yan Xu
Yajun Yang
Pinfang Yao
Rong Yin
Faming Zhang
Zhiming Zhang
Chunxia Zheng
Yongchen Zheng
Qian Zhou
Jinhong Zhu
Zhe Chen
Jianguo Chen
Xianling Cong
Meng Dai
Gang Ding
Weiting Ge
Dan Guo
Yongli Guo
Yang Hong
Jianfei Huang
Pengcheng Jiang
Linxi Li
Zongfang Li
Yong Liu
Shijian Liu
Yan Liu
Ming Lv
Xiu Qiu
Qiang Shu
Menghong Sun
Youcai Tang
Xin Tian
Congrong Wang
Charles Wang
Yan Wang
Di Wu
Yunlong Xia
Jinliang Xing
Jun Yang
Yinghong Yang
Qing Ye
Yingyan Yu
Yonghong Zhang
Qingchuan Zhao
Xiaohui Zheng
Junmei Zhou
Weiping Zhou
Yanhong Zhu

Cooperation Unit